İhracat Beyannamesi Nedir?

İçindekiler

İhracat Beyannamesi Nedir?

İhracat beyannamesi, bir ülkenin sınırları dışına çıkardığı mal ve hizmetlerin gümrük işlemlerinin düzenlenmesi için kullanılan bir belgedir. İhracat beyannamesi, ihracatçı veya yetkilendirdiği bir temsilci tarafından doldurulur ve gümrük makamlarına sunulur. İhracat beyannamesi direkt olarak mal sahipleri ile kanuni mümessilleri veya vekilleri tarafından hazırlanır. Bu belge üzerinde kazıntı ve silinti yapılamaz. İhracat beyannamelerinin teyit edilmesi için gerçekleştirilen ibrazın ardından bildirilen eşyanın türü, özellikleri ve fiyatı ile ilgili herhangi değişiklik yapılamaz. İhracat beyannamesi tescili, gümrüklerde bulunan deftere uygun bir biçimde düzenlenmek üzerine, tarih ve resmi damga uygulanarak hazırlanır. Gümrük idarelerince teyit edilen bu resmi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması veya gümrük beyannamelerinin iptal edilmesi halinde, bu husus işlemi yapan gümrük idaresi tarafından onayı veren İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine beyannameyi düzenleyenin bağlı bulunduğu vergi dairesine ve Türkiye İstatistik Kurumuna bildirilir.

Beyannamede imzası bulunanlar cezai yükümlülüklerin uygulanması için beyannamede belirtilen bilgiler ile belgelerin kanıtlanabilirliği ve gereken bütün yükümlülüklere uyması zorunludur. Aksi halde, bu sorumluluk adına hareket edilenlere aittir. Beyanın bağlayıcı olması sebebiyle beyanname bir başka kişiye devredilemez; eşyanın başkalarına satılması beyan sahiplerini yükümlülüklerinden feragat ettirmez. Her beyanname formu, bir kalem eşyaya denk gelir ve bu eşyalar birden fazla kaleme sahip ise, her üç kalem eşya için bir tekrar formu hazırlanır. Fakat, devam formunun sayısı üçten fazla olamaz. Bu sayı 10’dan fazla olursa, kalem sıra numarası, GTİP numarası, eşyanın cinsi, vergi matrahı, vergi oranı ve vergi tutarının bulunduğu bir liste beyannameye eklenir. İhracatta gümrük mevzuatı uygun şekilde doldurularak, ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından ardından gümrük idaresine sunulan bu belge Gümrük Birliği’ne girildikten sonra belgelerin uyumlaştırılması çerçevesinde Tek tip gümrük beyannamesi kullanımı uygulanmıştır.

 • İhracat beyannamesi
 • Tek tip gümrük beyannamesi
 • İhracat beyannamesi özellikleri

Tek Tip Gümrük Beyannameleri Nüshaları

Tek tip gümrük beyannameleri için 8 nüsha düzenlenmektedir. Bunlar şu şekildedir:

 1. Nüsha: İhracat ve transit işlemlerinde kullanılır. İhracat veya transit işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresinde muhafaza edilir.
 2. Nüsha: İstatistik amacıyla hazırlanıp kullanılır.
 3. Nüsha: Gümrük idaresince işlem gördükten sonra belgeyi isteyene iade edilir. Bu nüsha aracı banka ve diğer kamu kuruluşları tarafından uygulanan işlemlerde kanıtlayıcı rol üstlenir. İlgili kuruluşlar, gerek görmeleri halinde, bu nüshadan bir kopya alır ve asıl nüshayı yükümlüye iade yapar.
 4. Nüsha: Transit rejiminde varış biriminde kalacak nüshadır.
 5. Nüsha: Transit rejiminde varış idaresince hareket idaresine geri verilecek kanıt niteliğindeki nüshadır.
 6. Nüsha: İthalatın bitmesinin ardından ve beyannamenin sonlandırılmasından sonraki süreçte beyannameye eklenen diğer belgelerin asılları ile birlikte bu nüsha Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü’ne gönderilir. Bu nüshanın gerçeği yerine geçmek üzere beyanname ekinde bulunması gereken belgeler ile birlikte örnek veya fotokopileri, gümrük idaresinde muhafaza edilir. Fakat bu, antrepo rejimi için hazırlandığında, Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü’ne iade edilemez.
 7. Nüsha: İstatistik amacıyla kullanılır. İthalat işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresinde muhafaza edilir.
 8. Nüsha: İthalatta gümrük idaresince işlem gördükten sonra yükümlüye verilir. Bu nüsha, aracı banka ve diğer birimler tarafından izlenen işlemlerde kullanılır. İlgili kuruluşlar, gerek görmeleri halinde, bu nüshadan bir kopya alır ve nüshayı yükümlüye verir.

İhracat Beyannamesinin İçerdiği Bilgiler Nelerdir?

İhracat beyannamesi, genellikle aşağıdaki bilgileri içerir:

 • İhracatçı bilgileri: İhracatçının adı, adresi, iletişim bilgileri ve vergi numarası gibi bilgileri içerir.
 • Alıcı bilgileri: İhracat yapılan ülke veya şirketin adı, adresi ve iletişim bilgileri gibi bilgileri içerir.
 • Mal/hizmet bilgileri: İhracat edilen mal veya hizmetin tanımı, miktarı, birim fiyatı, ülke menşei, ambalaj bilgileri gibi ayrıntıları içerir.
 • Gümrük beyannamesi: Malın gümrük beyannamesi numarası ve türü gibi bilgileri içerir.
 • Nakliye bilgileri: Malın taşınma şekli, taşıma aracı, sevk yeri ve varış yeri gibi bilgileri içerir.
 • Ödeme bilgileri: İhracat bedeli, para birimi, ödeme şekli gibi bilgileri içerir.
 • Diğer belgeler: İhracatı desteklemek için gerekli görülen diğer belgeler, örneğin fatura, paketleme listesi, sigorta poliçesi gibi belgeler ihracat beyannamesine eklenir.

İhracat Beyannamesi Örneği

Gümrük beyannamesi (İhracat beyannamesi) kanunlar gereğince hazırlanmalı ve bu doğrultuda eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Gümrük beyannamesi hazırlanırken ilk kez hazırlayacak firmaların gümrük beyannamesi örneği ile yardım alması, sorunsuz şekilde işlerini halletmesi için çok önemlidir. Genel olarak gümrük beyanının üzerinde yer alan bilgiler mevzuatlar çerçevesinde işleme alınır. İthalat ve ihracat işlemleri için hazırlanması gereken gümrük beyannamesinde mal ve kişilere dair yer alması gereken bilgiler yukarıda belirtilmiştir. Bu nedenle hazırlanan gümrük beyannamesinde eksik bilgiler verilmemesi oldukça önemlidir. Eksik bilgiler verilmesi gibi durumlarda gümrük idaresi beyannamenin tekrar hazırlanmasını talep edebileceği gibi aynı zamanda Malların kontrol edilmesini de isteyebilir. Bu nedenle dış ticaret sürecinin aksaması, teslim süresinin ertelenmesi gibi sorunlar ile karşılaşabilirsiniz. Yanlış hazırlanan gümrük beyannameleri bu noktada firmaların teslim süresini geciktirerek müşteri potansiyelini eksi yönde etkiler. Bu gibi durumlar ile sık karşılaşılması halinde ise firmanın saygınlığı yitirilebilir. İşlemlerin çok daha hızlı ilerlemesi için gümrük beyannamesi ve benzeri evrakların dikkatle hazırlanıp ilgili birimlere iletilmesi gerekir. Sonuç olarak bu belge firmalar için oldukça önem arz eder ve satış, bilinirlik ve müşteri potansiyelini doğrudan etkiler.

İlginizi Çekebilir: Avrupa’ya Açılmak ve Yeni Müşteriler Bulmak: İhracatta Sınırları Zorlamanın 7 Etkili Yolu

avrupayaihracat.com

11 Haziran 2023