Gizlilik Politikası ve KVKK Metni

aboutUs

İşbu Gizlilik Politikası ve KVKK Bildirimi’nin ('Bildirim') amacı, Avrupaya İhracatın 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanunda değişikik yapılmasına dair 7416 nolu kanun uyarınca, Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatı ile işletmekte olduğu avrupayaihracat.com adlı internet sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli ürünlerin sunulduğu diğer Elektronik Ticaret Ortamları (Elektronik ticaret faaliyetinde bulunulan internet siteleri, mobil site ve uygulamalar, masaüstü uygulamalar, web uygulamaları ve benzeri platformlar), sektörel bazda yöresel ürün/hizmetlerin alım ve satımının yapıldığı, üreticiler, tedarikçiler, aracılar, satıcılar, tüketiciler, amacı ticari olan veya olmayan kurumlar arasında, iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği artıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan ve alışveriş yapma amacıyla tarafları bir araya getiren, Elektronik Ticaret Pazar Yeri platformları ('Platform') kullanıcıları ('Kullanıcı') tarafından Şirket’e sağlanan ve/veya Platformun kullanımı aşamasında Kullanıcılardan elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Bildirim’de tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi’ni kabul etmekle birlikte işbu Bildirim’i de kabul etmiş sayılacaktır.

 

Hangi Verileriniz İşlenmektedir?

İşbu başlık altında, Şirket tarafından, sunulan hizmetler kapsamında işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Bildirim kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında 'Kişisel Veri' ifadesi aşağıda yer alan bilgileri tanımlamaktadır. Platformun kullanımı esnasında dijital ortamda sağlanan aşağıdaki verileriniz toplanmaktadır:

* Ad, soyad, iş veya özel e-posta adresi, telefon numarası, ev ve/veya işyeri adresi, ikamet edilen il bilgileri, Kimlik doğrulama ve hesap erişimi için kullanılan parola ve benzer güvenlik bilgileri

* Yaş, cinsiyet, şehir gibi demografik veriler

* TC Kimlik No ve ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli olan diğer veriler

* Hizmetler kapsamında değerlendirmelerinizi sunmanız için gönüllülük esasına göre hazırlamış bulunduğumuz anketler neticesinde vermiş olduğunuz cevaplar

Şirket, Kullanıcının Platformu kullanımları hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilir. Platform üzerinde sunulmakta olan ürün ve hizmetlere erişiminiz ve kullanım alışkanlıklarınızın tespit edilmesi için çerez yoluyla aşağıdaki veriler toplanmaktadır.

* Tarayıcı Türü

* IP Adresi

* İşletim Sistemi

* Görüntülenen Sayfalar

* Görüntüleme Süresi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 ve 7. Maddesi dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Bildirim hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir. 


Verilerinizi Hangi Amaçlarla Kullanmaktayız?

Şirket, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri ve Şirket tarafından bu kişisel veriler kullanılarak üretilen yeni verileri, Kullanıcının Platformdan faydalanabilmesi, Platforma konu Ürün ve Hizmetler’in sağlanması ve iyileştirilmesi, işbu Bildirim ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde düzenlenen kişisel veri kullanım amaçları ve bu amaçların gerçekleştirilmesi, Ürün ve Hizmetler’in mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Şirket’e ya da üçüncü taraflara ait reklam ve pazarlama kampanyaları sunulması, Kullanıcılar’a promosyonlar sağlanması ve her türlü kanuni yükümlülüğünün yerine getirilmesi için işleyebilir.

Şirket, Kullanıcının Platformu kullanımları hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bu kapsamda verileri işleyebilir ve üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere Platformun, Kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web Platformu hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Platformu zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Platformu hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve Kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Şirket gereken hallerde Kullanıcılar’ın IP adresini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, ayrıca Kullanıcılar’ı genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.


Verilerinize Kimler Erişebilmektedir?

Şirket, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri ve Şirket tarafından bu kişisel veriler kullanılarak üretilen yeni verileri, Ürün ve Hizmetler’in sağlanabilmesi, ‘Kullanıcı Sözleşmesi’ ve Ürün ve Hizmetler’in ifası, Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi, Ürün ve Hizmetler’in geliştirilmesi ve işbu Bildirim’in 'Verilerinizi Hangi Amaçlarla Kullanmaktayız' başlığı altında belirtilen amaçlardan herhangi birinin gerçekleştirilmesi için dış kaynak hizmet sağlayıcılarla, reklam, kampanya ve promosyon sağlayan üçüncü taraf firmalarla ve diğer üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Şirket, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, Ürün ve Hizmetler’in sağlanabilmesi için Ürün ve Hizmet’i sağlayacak ilgili Satıcılar ve ‘Kullanıcı Sözleşmesi’ ve Hizmetler’in ifası için kullanacağı dış kaynak hizmet sağlayıcılarla, reklam ve promosyon sağlayan üçüncü taraf firmalara sadece belirtilen kapsamda, kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanılması şartıyla paylaşabilecektir. Şirket ayrıca, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 5. ve 8. Maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde verileri Kullanıcı’nın ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

* Kanunlarda açıkça öngörülmesi

* Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması

* Kullanıcı Sözleşmesi de dâhil olmak üzere bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

* Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması

* Kullanıcı’nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

* Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

* Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Şirket, yukarıda anılan amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak, barındırma hizmeti almak için kişisel verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine, alt yüklenicilerine veya dış kaynak hizmet sağlayıcılara ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

 

Verilerinize Erişim Hakkınız ve Düzeltme Talepleriniz Hakkında

Kullanıcı, Şirkete başvurarak kendisiyle ilgili;

* Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

* Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

* İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

* İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini export@avrupayaihracat.com e-posta adresine yazılı olarak iletebilecektir. Şirket, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür. Kullanıcı, işbu Bildirim’e konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.


Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Şirket, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, Kullanıcının Platformdan faydalanabilmesi ve Platforma konu Ürün ve Hizmetler’in sağlanması için işbu Bildirim ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirlenen ve Ürün ve Hizmetler’in mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, Ürün ve Hizmetler’in sağlandığı süre boyunca saklayacaktır. Buna ek olarak, Şirket, Kullanıcı Sözleşme’sinden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen saklama ve zaman aşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.


Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Bildirim’de ifade edilen şartlarda, Platform üzerinden kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel verilerin

* Hukuka aykırı olarak işlenmemesini

* Bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini

* Bu verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

* Şirket, Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri, işbu Bildirim ve Kişisel Verilerin korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

* Platform üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.


İletişim İzni

Şirketin Kullanıcı Sözleşmesi ve işbu Bildirimi kabul etmekle, Şirketle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket, rezervasyon ayrıcalığı ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız. Bu kişisel verileriniz, aynı amaçlara yönelik olarak, Şirket ve tüm iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ile, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz yurt içi ve/veya yurt dışındaki 3. taraflarla paylaşılabilir. Kullanıcılar, kişisel verilerinin Şirket tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiklerini kabul ve beyan eder. Şirket, söz konusu kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12.maddesi uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır.


Bildirimdeki Değişiklikler

Şirket, işbu Bildirim hükümlerini dilediği zaman Platform üzerinden yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Bildirim hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcı, Platforma her giriş yaptığında güncellenmiş Bildirim maddelerini aynen kabul etmiş sayılacaktır.


Uyuşmazlık Çözümü

İşbu Bildirim, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları’na tabidir. Bu Bildirimden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir.


İhracat Yapmaya Hazır Mısınız?

Şimdi Başla